Umowa z Zipp Riderem

Niniejsza Umowa z Użytkownikiem („Umowa”) stanowi porozumienie umowne pomiędzy ZIPP MOBILITY spółką prywatną z ograniczoną odpowiedzialnością należącą do Nova UCD (University College Dublin) założoną w Republice Irlandii, z siedzibą w Dublinie: Stillorgan Road, Belfield (ZIPP), a klientem („Użytkownikiem”) dotycząca wynajmu i użytkowania elektrycznych pojazdów mobilnych. („Pojazd”) („Usługi”).

Zipp wyraża zgodę na wypożyczenie Pojazdu dla Użytkownika zaś Użytkownik zobowiązuje się do wypożyczenia Pojazdu zgodnie z obowiązującymi zasadami i warunkami załączonymi w przedstawionym dokumencie.  

1. Definicje

„App” (Aplikacja) jest to aplikacja mobilna związana ze świadczonymi Usługami, należąca do i zarządzana przez Zipp;
„Wyposażenie Zipp” odnosi się do każdego sprzętu należącego do Zipp, łącznie z Pojazdem, używanego do świadczenia Usług;

2. Korzystanie z Usług

2.1. Zipp i Użytkownik są jedynymi stronami do niniejszej Umowy, z wyjątkiem przypadków wyraźnie zastrzeżonych w niniejszej Umowie: (a) Użytkownik pozostaje jedynym wynajmującym i ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich zasad i warunków zawartych w Umowie; (b) W momencie odblokowania Pojazdu przez Użytkownika może on być używany jedynie przez Użytkownika; i (c) Użytkownikowi nie wolno pozwolić innym na korzystanie z Pojazdu, który został odblokowany przez Użytkownika. 

2.2. Użytkownik ma co najmniej 16 lat i posiada aktualny, i ważny dokument potwierdzający posiadanie tymczasowego bądź pełnego prawa jazdy. 

2.3. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że on/ona zapoznał/a się z funkcjonowaniem Pojazdu, ma niezbędne umiejętności i wiedzę, i jest sprawy fizycznie, aby jeździć Pojazdem oraz zapoznał się ze wszystkimi obowiązującymi przepisami drogowymi i materiałami dotyczącymi zasad zachowania bezpieczeństwa udostępnionymi przez Zipp w Aplikacji bądź pochodzącymi z innych źródeł. Decydując się na używanie Pojazdu, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z potencjalnym uszczerbkiem na zdrowiu, bądź innymi schorzeniami. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność (bez ograniczeń) za uwzględnienie opadów śniegu, gradu, oblodzenia, opadów deszczu lub burzy z wyładowaniami, które mogą powodować, że użytkowanie Pojazdu staje się niebezpieczne.

2.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i gwarantuje, że przez cały czas Pojazd oraz wszelakie towarzyszące wyposażenie stanowi wyłączną własność Zipp i/lub ich leasingodawcy/licencjodawcy. Użytkownikowi nie wolno w żaden sposób demontować, modyfikować, naprawiać, dewastować lub niszczyć Pojazdu ani towarzyszącego wyposażenia. Użytkownikowi nie wolno w żaden sposób rysować, zdzierać ani modyfikować bądź dewastować żadnej z naklejek znajdujących się na Pojeździe. Użytkownikowi nie wolno używać Pojazdu ani żadnego towarzyszącego wyposażenia w celu szerzenia ogłoszeń reklamowych bądź w innych celach komercyjnych bez wyraźnego pisemnego pozwolenia wydanego przez Zipp. 

2.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Pojazdy mogą być niedostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Pojazdy można wynajmować jedynie w czasie godzin otwarcia oraz w określonym, maksymalnym okresie najmu sprecyzowanym poniżej. Ilość dostępnych Pojazdów jest ograniczona, a ich dostępność nie jest gwarantowana. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Zipp może zażądać zwrotu Pojazdu w dowolnym momencie. 

2.6. Użytkownik zobowiązuje się, aby nie używać, nie obsługiwać i/lub nie jeździć Pojazdem poza dozwolonym obszarem usługowym oraz zobowiązuje się nie transportować bądź nie przenosić Pojazdu z wyjątkiem wyraźnego zezwolenia przez Zipp. 

2.7. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących praw związanych z użytkowaniem, jeżdżeniem, parkowaniem, ładowaniem i/lub obsługiwaniem Pojazdu łącznie z lokalnym prawem oraz zasadami i przepisami w miejscu, w którym Użytkownik użytkuje Pojazd (uwzględniając wszelakie prawo dotyczące posiadania kasku). Ponadto, użytkownik zobowiązuje się działać z uprzejmością i szacunkiem w stosunku do innych podczas korzystania z Usług. 

2.8. Użytkownik wyraża zgodę na to, że:
• Zipp odradza używania Pojazdu, podczas gdy Użytkownik przewozi przedmioty takie jak np. teczka, plecak, torba i/lub inne przedmioty w przypadku, gdy mogą one uniemożliwiać Użytkownikowi bezpieczne korzystanie z Pojazdu, i które mogą wpłynąć na zachowanie równowagi, dodać dodatkowego obciążenia lub niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo prowadzenie Pojazdu. W przypadku gdy Użytkownik przewozi tego typu przedmiot, robi to na własne ryzyko; Zipp radzi, aby obiekt ten był dopasowany i przylegał do ciała Użytkownika bądź był w jakiś sposób zabezpieczony, aby nie stanowił przeszkody w zdolności Użytkownika do bezpiecznego prowadzenia Pojazdu.
• Użytkownik nie może umieszczać żadnych przedmiotów takich jak plecak bądź torebka na kierownicy Pojazdu.
• Podczas jazdy Użytkownik nie może używać telefonu komórkowego, urządzeń do przesyłania wiadomości tekstowych, odtwarzaczy muzyki lub innych urządzeń, które mogą niekorzystnie wpłynąć na koncentrację Użytkownika na bezpiecznej jeździe Pojazdem.
• Użytkownik nie może jeździć Pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków lub jakichkolwiek innych substancji, które mogą mieć niekorzystny wpływ na jego zdolność do bezpiecznej obsługi Pojazdu.
• Użytkownik nie może przewozić innych osób ani dzieci.
• Użytkownik może używać jedynie tych mechanizmów blokujących, które zostały udostępnione przez Zipp. Użytkownik nie może dołączyć dodatkowego zabezpieczenia do Pojazdu bądź zabezpieczyć pojazdu w inny sposób niż ten zgodny z instrukcjami wystosowanymi przez Zipp.
• Pojazd nie może być parkowany w niedozwolonym miejscu parkingowym. Pojazd nie może być parkowany na niedozwolonej prywatnej posesji, w obszarze zamkniętym lub w jakimkolwiek innym niedozwolonym niepublicznym miejscu uniemożliwiając drogę przejazdu. Użytkownik nie powinien parkować Pojazdu w strefach o natężonym ruchu drogowym lub w miejscach, gdzie występuje ryzyko uderzenia i wywrócenia Pojazdu.
• Pojazd musi być parkowany w widocznym miejscu, w pozycji stojącej przy użyciu nóżki.

2.9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie będzie używał Pojazdu w wyścigach, do jazdy w górach, do jazdy kaskaderskiej bądź w pokazach jazdy wyczynowej. Użytkownik zgadza się, że on/ona nie może używać/obsługiwać Pojazdu na nieutwardzonych drogach, terenach podmokłych (poza granicami normalnej jazdy w obszarach miejskich) lub w innych lokalizacjach, w których jest to zabronione, niezgodne z prawem i/lub jest uciążliwe dla innych osób. Użytkownik zgadza się, że nie będzie wypożyczał Pojazdu lub używał go jako wynagrodzenie, ani nie będzie używał go wbrew jakiemukolwiek prawu lub przepisom. 

2.10. Użytkownik nie może przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia Pojazdu.

2.11. Użytkownik nie może manipulować, próbować zdobyć nieupoważniony dostęp bądź używać oferowanych Usług w inny sposób niż zawarty w niniejszej Umowie.

2.12. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Zipp o wszelakich wypadkach, awariach, uszkodzeniach, odniesionym uszczerbku na zdrowiu bądź uszkodzeniach ciała, kradzieży lub przypadku zgubienia/utraty Pojazdu. W przypadku zdarzeń związanych z uszkodzeniami ciała, szkodami majątkowymi lub kradzieżą Pojazdu Użytkownik ma obowiązek zgłosić zdarzenie lokalnej jednostce policji w ciągu 24 godzin. Użytkownik akceptuje, że on/ona ponosi pełną odpowiedzialność i jest w pełni zobowiązany/a względem wszelkiego rodzaju i różnego charakteru nadużyć, konsekwencji, roszczeń, żądań, podstaw powództwa, strat, należności, uszkodzeń, obrażeń, kosztów i wydatków, grzywn, opłat, orzeczeń, pozwów sądowych związanych ze skradzionym bądź zgubionym Pojazdem. Użytkownik ponosi pełne ryzyko i koszty związane z jakimikolwiek naruszeniem ruchu drogowego, zaistniałymi karami bądź opłatami konfiskacyjnymi. Obejmuje to również niepoprawne parkowanie lub parkowanie w miejscach niedozwolonych po zakończeniu okresu wynajmowania Pojazdu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Zipp może współpracować z policją i dostarczać niezbędne bądź wymagane informacje. 

2.13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zwrot Pojazdu w taki stanie w jakim został on wynajęty. Zipp zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika za uszkodzenia Pojazdu przez Użytkowania bądź osoby trzecie (wandalizm), uszkodzenia spowodowane zalaniem, kradzież (maksymalnie materialna równowartość Pojazdu) oraz za dodatkowe opłaty administracyjne i manipulacyjne. Użytkownik nie będzie obciążony kosztami związanymi z normalnym zużyciem Pojazdu.
 
2.14. Pojazd jest Pojazdem elektrycznym wymagającym okresowego ładowania jego baterii, aby mógł on być użytkowany. Użytkownik zgadza się na bezpieczne i rozważne używanie i obsługiwanie Pojazdu w świetle tego, że Pojazd jest urządzeniem elektrycznym i związanymi z tym ograniczeniami i wymaganiami.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że:
• Poziom naładowania baterii będzie obniżał się wraz z użytkowaniem Pojazdu (poprzez czas jazdy i pokonywany dystans), a wraz z obniżającym się poziomem baterii może zmniejszać się prędkość Pojazdu oraz inne zdolności operacyjne Pojazdu (bądź całkowicie zaprzestać działania).
• Poziom naładowania baterii w momencie, w którym Użytkownik podejmuje się wypożyczenia Pojazdu nie jest gwarantowany i może różnić się z każdym wypożyczeniem.
• Tempo utraty baterii podczas użytkowania Pojazdu nie jest gwarantowane i będzie wahało się zależnie od stanu Pojazdu, warunków drogowych, warunków pogodowych lub innych czynników.
• Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzanie poziomu naładowania baterii w Pojeździe i upewnienie się, że jest on wystarczający przed rozpoczęciem użytkowania Pojazdu.
• Dystans i/lub czas, podczas którego Użytkownik może użytkować Pojazd przed jego utratą baterii nigdy nie jest gwarantowany
• Pojazd może rozładować się w każdej chwili podczas okresu trwania wypożyczenia Pojazdu przez Użytkownika, nawet przed dotarciem do wyznaczonego celu.

2.15. W przypadku gdy Pojazd rozładuje się podczas okresu wypożyczenia Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać jazdy zgodnie z wszystkimi warunkami niniejszej Umowy. Użytkownik przyjmuje do informacji i zgadza się, że jest on/ona odpowiedzialny/a za konsekwencje, roszczenia, żądania/wymagania, podstawy powództwa, straty, należności, uszkodzenia mienia i zniszczenia od ognia, uszkodzenia, obrażenia, koszty i wydatki, grzywny, opłaty, orzeczenia i pozwy związane z ładowaniem lub próbami ładowania Pojazdu przez Użytkownika. Użytkownik decydując się na ładowanie Pojazdu ponosi wszelakie konsekwencje i pełną odpowiedzialność za związane z tym ryzyko, niebezpieczeństwo i zagrożenie. Użytkownik również przyjmuje do informacji i zgadza się, że Zipp i inne podmioty powiązane (określone poniżej w podpunkcie 15) nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek obrażenia, uszkodzenia i koszty spowodowane przez Użytkownika względem osób trzecich lub ich własności, w tym również względem Pojazdu, bezpośrednio lub pośrednio związane z ładowaniem Pojazdu. 

2.16. W braku odmiennych postanowień pisemnych wystosowanych przez Zipp aby aktywować świadczone Usługi poprzez Aplikację mobilną Użytkownik musi posiadać smartfon lub inne urządzenie (mobilne) spełniające techniczne wymagania i będące kompatybilne z Aplikacją. Niektóre funkcje Aplikacji takie jak możliwość odblokowania, wypożyczenia oraz zakończenia okresu wypożyczenia Pojazdu wymagają stałego połączenia z siecią internetową. Użytkownik jest odpowiedzialny za możliwość połączenia z siecią oraz koszt transmisji danych. Użytkownik jest również odpowiedzialny za adekwatną wydolność baterii swojego urządzenia mobilnego. Zipp nie jest odpowiedzialny za brak możliwości odblokowania, wypożyczenia lub zakończenia okresu wypożyczenia Pojazd przez Użytkownika spowodowany utraconym bądź przerwanym połączeniem z transmisją danych, nieprawidłowym działaniem urządzenia mobilnego lub wyczerpanej baterii. Użytkownik pozostaje odpowiedzialny, a Zipp może obciążyć Użytkownika, wszelakimi kosztami poniesionymi podczas jazdy do jej zakończenia (łącznie z opłatami za wypożyczenie Pojazdu).

3. Płatności i opłaty

3.1. Jeździec może korzystać z Pojazdu zgodnie z cennikiem opisanym w Aplikacji, który może obejmować opłatę za rozpoczęcie jazdy, opłaty uzależnione od odległości lub czasu (przy czym czas zaokrąglany jest w górę do najbliższej minuty) i/lub wymaganą opłatę minimalną. Ceny mogą ulegać zmianom. W każdym przypadku, opłaty i inne należności mogą obejmować obowiązujące podatki i inne opłaty samorządowe. Jeździec zostanie obciążony (za pośrednictwem karty kredytowej, karty debetowej lub innej uzgodnionej metody płatności) kwotą opłat opisanych w niniejszej Umowie i Aplikacji, w tym wszelkimi wybranymi przez użytkownika płatnościami cyklicznymi. Jeździec zgadza się, że Zipp może, według własnego uznania, opłacić wszystkie mandaty drogowe, opłaty za konfiskatę, grzywny i/lub opłaty w imieniu Jeźdźca bezpośrednio na rzecz odpowiedniego organu lub właściwej strony. Jeśli firma Zipp jest zobowiązana do uiszczenia i/lub przetworzenia takich opłat lub powiązanych kosztów, jeździec zgadza się, że firma Zipp może obciążyć go/ją zapłaconą kwotą plus uzasadnioną opłatą administracyjną za załatwienie tych spraw. Jeździec zostanie powiadomiony o wszelkich takich kosztach lub opłatach. W przypadku, gdy spółka Zipp skorzysta z usług zewnętrznego agenta ds. windykacji i/lub agenta administracyjnego w celu rozstrzygnięcia kwestii mandatów, szkód, naruszeń prawa lub niniejszej umowy, grzywien i/lub kar, Jeździec zgadza się pokryć wszelkie koszty i opłaty windykacyjne, w tym m.in. koszty administracyjne i prawne, na żądanie takiego agenta bez protestu.

3.2. Firma Zipp może według własnego uznania tworzyć kody polecające i/lub promocyjne ("Kody Promocyjne"), które mogą być wykorzystywane do udzielania zniżek lub kredytów na Usługi lub inne funkcje lub korzyści zapewniane przez firmę Zipp, z zastrzeżeniem dodatkowych warunków ustalonych przez firmę Zipp. Jeździec zgadza się, że Kody Promocyjne: (i) muszą być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i celem oraz w sposób zgodny z prawem; (ii) nie mogą być powielane, sprzedawane ani przekazywane w żaden sposób, chyba że za wyraźną zgodą Zipp; (iii) mogą zostać wyłączone przez Zipp w dowolnym momencie z dowolnego powodu bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Zipp; (iv) mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie ze szczegółowymi warunkami ustanowionymi przez Zipp dla danego Kodu Promocyjnego; (v) nie są ważne w zamian za gotówkę; (vi) mogą podlegać ograniczeniom ilościowym lub wartościowym; oraz (vii) mogą wygasnąć przed wykorzystaniem przez użytkownika. Firma Zipp zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odjęcia kredytów lub innych funkcji bądź korzyści uzyskanych w wyniku korzystania z systemu poleceń lub kodów promocyjnych przez użytkownika lub innego użytkownika w przypadku stwierdzenia lub uznania, że korzystanie z systemu poleceń lub wykorzystanie bądź realizacja kodu promocyjnego były błędne, oszukańcze, nielegalne lub w inny sposób naruszały niniejszą Umowę lub warunki szczegółowe dotyczące takich kodów promocyjnych.

3.2a Kod promocyjny Zipp, zwany "Zipp Pass", umożliwia kierowcom w Wielkiej Brytanii wynajęcie pojazdu na określony czas, przy określonych parametrach operacyjnych, za ustaloną cenę. Parametry te są następujące. 1-dniowy Zipp Pass" umożliwia użytkownikom wypożyczenie pojazdu maksymalnie 6 razy na maksymalny okres 60 minut za każdą jazdę za stałą cenę 10 GBP w ciągu 24 godzin. Karnet "7-dniowy Zipp Pass" umożliwia jeźdźcom wypożyczenie pojazdu maksymalnie 4 razy dziennie na maksymalny okres 40 minut za każdą jazdę w ciągu 7 dni za stałą cenę 25 GBP.

3.3. Wypożyczający zobowiązuje się do dezaktywacji wypożyczonego Pojazdu w ciągu 90 minut od wypożyczenia Pojazdu. Wypożyczający może wówczas wypożyczyć Pojazd ponownie. Wypożyczający wyraża zgodę na to, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za znajomość długości czasu jazdy, który upłynął. Po zwrocie Pojazdu, Wypożyczający zostanie obciążony skumulowanymi opłatami za wynajem.

3.4. Czas wynajmu liczony jest od momentu odblokowania Pojazdu za pośrednictwem Aplikacji do momentu otrzymania przez Najemcę potwierdzenia zakończenia jazdy za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Jeździec zakończy jazdę w sposób nieprawidłowy, może to spowodować, że jazda nie zostanie zakończona. Jeżeli przejazd nie zostanie prawidłowo zakończony, będzie on kontynuowany, a opłata za przejazd będzie nadal pobierana. Jeżeli Jeździec ma problemy techniczne z zakończeniem jazdy z jakiegokolwiek powodu, należy to niezwłocznie zgłosić za pośrednictwem Aplikacji. Niezgłoszenie problemu z zakończeniem przejazdu może skutkować dalszym naliczaniem opłat.

3.5. Pojazdy, które nie zostaną zwrócone (wraz z zakończoną jazdą) w ciągu 48 godzin, zostaną uznane za zagubione lub skradzione, a Jeździec może zostać obciążony opłatą do wysokości wartości Pojazdu plus opłaty administracyjne i manipulacyjne. Firma Zipp może również naliczyć dodatkowe opłaty za usługi za wynajem przekraczający 24 godziny, w przypadku którego Pojazd nie został zgubiony ani skradziony. 


3.6. Aby zarejestrować się i używać świadczonych Usług Użytkownik musi podać ważną kartę kredytową, debetową, przedpłacony numer karty i jej termin ważności lub użyć innej, ważnej metody płatności. Użytkownik oświadcza i zapewnia Zipp, że jest on uprawniony do używania karty kredytowej, debetowej, przedpłaconej lub jakiejkolwiek innej metody płatniczej, którą Użytkownik posługuje się, aby zrealizować płatność dla Zipp. Poprzez podanie metody płatności Użytkownik zgadza się na to, że Zipp jest upoważniony, aby obciążyć jego rachunek o koszty związane z przejazdem oraz innymi opłatami poniesionymi przez Użytkownika zawartymi w niniejszej Umowie łącznie z obowiązującymi państwowymi i ustawowymi opłatami oraz z obowiązującym podatkiem od sprzedaży i innymi obowiązującymi podatkami.

3.7. Gdy Użytkownik podaje metodę płatności adekwatnie dla polityki prowadzonej przez Zipp nasz system podejmie próbę zweryfikowania podanych informacji. Możemy dokonać próby weryfikacyjnej poprzez założenie wstępnej blokady autoryzacyjnej, która jest standardową czynnością. Nie obciążamy Twojego konta w związku z blokadą autoryzacyjną. Jeżeli wybrana metoda płatności wygasa i Użytkownik nie zaktualizuje informacji lub on/ona usunie swoje konto upoważnia on Zipp do dalszego obciążania konta Użytkownika i pozostaje on odpowiedzialny za jakiekolwiek do tej pory nieściągnięte należności. Zipp zastrzega sobie prawo do sprawdzania wszystkich podanych metod płatności w przypadku nieudanej próby obciążenia jednej z nich. Użytkownik pozostaje odpowiedzialny za wszystkie należności i koszty związane ze ściągnięciem należności w tym, bez ograniczeń, naliczone opłaty za przekroczenie stanu konta, opłaty za firmę windykacyjną, uzasadnione opłaty prawne, opłaty związane z dalszymi postępowaniami sądowymi i koszty sądowe. 

3.8. W przypadku gdy Użytkownik kwestionuje jakąkolwiek opłatę, którą został obciążony musi on skontaktować się z Zipp w ciągu 10 dni roboczych od ostatniego dnia miesiąca, w którym zaistniała kwestionowana opłata. Użytkownik musi dostarczyć wszystkie niezbędne informacje dla Zipp, które pomogą w identyfikacji naliczonej opłaty takie jak dokładna data dnia, w którym miał miejsce przejazd i przybliżona godzina rozpoczęcia i zakończenia przejazdu. Użytkownik zgadza się, aby niezwłocznie poinformować Zipp o jakichkolwiek zmianach dotyczących wybranej metody płatności. 

3.9. Jeżeli Użytkownik zgodził się na automatyczne lub okresowe płatności będą one kontynuowane do momentu ich anulowania przez Użytkownika lub do momentu likwidacji konta. Zipp może kontynuować obciążanie podanego rachunku Użytkownika naliczając wszelakie dodatkowe opłaty bądź koszty poniesione w związku z niniejszą Umową. 

3.10. W przypadku gdy Użytkownik nie jest w stanie zwrócić Pojazdu w obrębie dozwolonego obszaru (np. deaktywuje on Pojazd w miejscu niedostępnym, na prywatnej posesji lub osiedlu strzeżonym) i prosi pracowników Zipp aby odebrali i przestawili Pojazd, Zipp, według wyłącznego uznania, może obciążyć Użytkownika opłatą za odebranie Pojazdu. Jeżeli Pojazd, do którego Użytkownik uzyskał dostęp poprzez swoje konto, zostanie porzucony bez uprzedzenia Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszystkie opłaty związane z przejazdem do momentu odzyskania i dezaktywacji Pojazdu oraz za opłatę za usługę odzyskania Pojazdu. Opłaty mogą ulec zmianie.

4. Dodatkowe warunki użytkowania

4.1.    Before each use of a Vehicle, the Rider shall conduct a basic safety inspection of the Vehicle, which includes inspecting the following: (i) trueness of the wheels;(ii) safe operation of the throttle, all brakes and lights; (iii) goodcondition of the frame; (iv) sufficient battery charge power; and (iv) any sign of damage, unusual or excessive wear, or other open and obvious mechanical problem/maintenance need.  The Rider agrees not to ride the Vehicle if there are any noticeable issues, and to immediately notify customer service to alert Zipp of any problems. 

4.2.    A Vehicle may be deemed lost or stolen if (a) the Vehicle is not returned within 24 consecutive hours, (b) the Vehicle’s GPS unit is disabled, (c) the Vehicle is parked on unauthorized private property, in a locked area, or in any other non-public space for more than ten minutes after a ride ends, (d) the Vehicle moves more than thirty feet after a rental has ended and Zipp believes such movement was not caused by another Rider or authorized third party, or (e)other facts and circumstances that suggest to Zipp in its reasonable, good faith determination that a Vehicle has been lost or stolen.  Zipp and the Rider agree that the last Rider of a Vehicle shall be responsible for a lost or stolen Vehicle unless facts and circumstances suggest otherwise to Zipp in its reasonable, good faith determination. If Zipp deems a Vehicle lost or stolen, Zipp shall have the authority to take any and all actions it deems appropriate (with respect to the last Rider of a Vehicle or otherwise), including (without limitation) obtaining restitution and other appropriate compensation and damages and filing a police report with local authorities. The Rider agrees the data generated by Zipp’s systems is conclusive evidence of the period of use of a Vehicle by a Rider. The Rider agrees to report Vehicle disappearance or theft to Zipp immediately or as soon as possible. 

4.3.    The Rider shall comply with all applicable helmet laws and regulations. Zipp recommends that the Rider wears a helmet meeting appropriate standards that has been properly sized, fitted and fastened according to the manufacturer’s instructions. Zipp and all other Released Persons (defined below in Section 15) do not represent or warrant the quality or safety characteristics of any helmet, and the Rider agrees that none of the Released Persons is liable for any injury suffered by the Rider while using any of the Services, whether or not the Rider is wearing a helmet at the time of injury. The Rider assumes all risk of not wearing a helmet or other protective gear.  The Rider may need to take additional safety measures or precautions not specifically addressed in this Agreement. 

4.4.    The Rider agrees that Zipp does not provide or maintain places to ride Vehicles, and that Zipp does not guarantee that there will always be a safe place to ride a Vehicle.  Roads, vehicle lanes, and vehicle routes may become dangerous due to weather, traffic, or other hazards. 

4.5.    The Rider agrees that Zipp is not a common carrier. Alternative means of public and private transportation are available to the general public and to the Rider individually, including public buses and rail service, taxis, and pedestrian paths. Zipp provides Vehicles only as a convenience, and such rental availability is intended to be used only by those persons who are able and qualified to operate a Vehicle on their own and who have agreed to all terms and conditions of this Agreement. 

4.6.    At any time and from time to time, and without the Rider’s consent, Zipp may unilaterally terminate the Rider’s right to use the Services, in Zipp’s sole discretion and without any notice or cause.  The Rider may terminate the Rider’s use of the Services at any time; provided, however, that (i) no refund will be provided by Zipp, (ii) the term of this Agreement continues in accordance with this Agreement, and (iii) the Rider may still be charged any applicable additional fees in accordance with this Agreement. This Agreement remains in full force and effect, in accordance with its terms and conditions, after any termination of the Rider’s right to use any of the Services, regardless of how the Agreement is terminated. 

4.7.    The Rider understands and agrees that all personal information that is held by Zipp (or shared with Zipp by Technology Services Provider in accordance with its Privacy Policy) and that pertains to Riders, including all names, addresses, phone numbers, email addresses, passwords, payment information, and other information, will be kept by Zipp in accordance with its privacy policy.

4.8     In order to use our services, we are required to access location data on your mobile device. Please see our Privacy Policy for details on how we process personal data.

5. Uwagi

Wszelkie uwagi w ramach niniejszej Umowy mogą być wysyłane do Zipp drogą mailową na adres info@zippmobility.com lub pocztą na adres Nova UCD, University College Dublin, Stillorgan Road, Belfield, Dublin.

6. Obowiązujące Prawo

Niniejsza Umowa jest uregulowana i skonstruowana zgodnie z prawem obowiązującym w Republice Irlandii, a strony do niniejszej Umowy są podmiotem irlandzkiej jurysdykcji sądowej.

7. Rozstrzyganie kwestii spornych

Wsparcie dla Użytkownika odnośnie do kwestii związanych z użytkowaniem Pojazdu bądź niniejszą Umową jest dostępne poprzez Aplikację mobilną. Strony do Umowy muszą dołożyć niezbędnych starań, aby rozwiązać kwestie sporne za pomocą dostępnego wsparcia w oraz w dobrej wierze poddać się negocjacją, które są warunkiem dla obu stron Umowy do rozpoczęcia dalszego postępowania sądowego.

8. Wyłączenie odpowiedzialności

Zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszej Umowie nie jest zrzeczeniem się jakiegokolwiek innego naruszenia związanego z jakimkolwiek innym postanowienia zawartym w niniejszej Umowie. Postanowienia zawarte w niniejszej Umowie są niezależne oraz oddzielne od siebie, i żadne z nich nie może ulec zmianie, być niepoprawnie zinterpretowane lub nieegzekwowane w świetle faktu, według którego z jakiegokolwiek powodu któreś z pozostałych postanowień może nie być ważne lub nie być egzekwowane w całości lub w jego części. Wszystkie prawa oraz zadośćuczynienia przyznane przez niniejszą Umowę bądź te do których odnosi się niniejsza Umowa są skumulowane i niewyłączne. Powołanie się na jedno z nich nie wyklucza możliwości lub zakresu stosowania innego z nich lub stosowania się do jakichkolwiek innych praw lub rekompensat ustanowionych przez system prawny.

9. Zwolnienia, wyłączenia odpowiedzialności,

Przyjęcie ryzyka

W Zamian za możliwość korzystania przez Użytkownika ze świadczonych Usług, Pojazdów oraz powiązanego z nimi sprzętu lub innych informacji dostarczonych przez Zipp, Użytkownik zgadza się z całkowitym zwolnieniem z odpowiedzialności i zabezpieczeniem Zipp oraz ich wszystkich właścicieli, kierowników, osób stowarzyszonych, pracowników, kontrahentów, kierowników floty, członków zarządu, dyrektorów, akcjonariuszy, przedstawicieli, reprezentantów, następców, przekazicieli oraz każdego właściciela mienia albo Zipp, z którym Zipp podpisał kontrakt odnośnie świadczenia Usług. W tym przypadku zwolnienie z odpowiedzialności dotyczy również właścicieli, osób stowarzyszonych, pracowników, kontrahentów, członków zarządu, dyrektorów, akcjonariuszy, przedstawicieli, reprezentantów, następców oraz przekazicieli związanych z właścicielem Zipp, z którym został podpisany kontrakt odnośnie do świadczenia Usług. Wszystkie podmioty nazywane są wspólnie „Podmiotami Zwolnionymi z Odpowiedzialności.” Wymienione podmioty są zwolnione z odpowiedzialności związanej z „Roszczeniami” wynikającymi z/lub w jakikolwiek sposób powiązanymi z korzystaniem z Usług, Pojazdów, Aplikacji oraz innego sprzętu przez Użytkownika, łączenie z zwolnieniem z odpowiedzialności (bez ograniczeń,) związanej z Roszczeniami wynikającymi z rzekomych zaniedbań, naruszenia Umowy oraz/lub naruszenia narzuconych przez prawo oraz wyrażonych w Umowie gwarancji przez „Podmioty Zwolnione z Odpowiedzialności”, z wyjątkiem Roszczeń wynikających z całkowitych zaniedbań lub świadomych przewinień ze strony Osób Zwolnionych z odpowiedzialności. Tego typu zwolnienia z odpowiedzialności istnieją w celu ogólnym oraz w celu kompletnych zwolnień z odpowiedzialności.

Wszystkie i jakiekolwiek „Roszczenia” zbiorowo oznaczają obrażenia, żądania, należności, kwestie sporne (włącznie z ustawowymi, umownymi, zaniedbaniami oraz innymi teoriami deliktów), postępowania, powinności, należności, zadłużenia, kary grzywny, opłaty, mandaty, umowy, obietnice, koszty, wydatki (łącznie z opłatami poniesionymi podczas postępowania sądowego, odwołania lub innych), odszkodowań (włącznie z odszkodowaniami za, bez ograniczeń, uszczerbek na zdrowiu, tragiczną śmierć, straty materialne oraz za obrażenia doznane przez Użytkownika lub osoby trzecie, szkód następujących, rekompensacyjnych lub prewencyjnych), bądź strat (określonych lub nieokreślonych, stwierdzonych, nieznanych, domniemanych, ustalonych, warunkowych lub zależnych) które wynikają z lub dotyczą: (a) którejkolwiek ze świadczonych Usług, łącznie z którymkolwiek z Pojazdów i ich usytuowania, wyposażenia, jego utrzymania i powiązanych z nimi informacji, Aplikacji, niniejszej Umowy lub (b) Korzystania przez Użytkownika, z któregokolwiek z wymienionych.

W pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo oraz w związku z korzystania przez Użytkownika z jakiejkolwiek z oferowanych Usług, Pojazdów, Aplikacji, lub powiązanego z nimi wyposażenia, Zipp oraz inne Podmioty Zwolnione z Odpowiedzialności zrzekają się wszystkich narzuconych przez prawo oraz wyrażonych w Umowie postanowień, łącznie z gwarancjami wartości towaru i odpowiedniości do ich zastosowania szczególnego. Wszystkie Usługi, Pojazdy, Aplikacja oraz powiązany sprzęt są dostarczone w „obecnym stanie” oraz „zgodnie z ich dostępnością”, a Użytkownik polega na nich na własną odpowiedzialność.

Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z Usług, Pojazdów, Aplikacji mobilnej oraz powiązanego z nimi wyposażenia wiąże się z oczywistym i nieoczywistym ryzykiem, zagrożeniem oraz niebezpieczeństwem, które mogą które mogą prowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci Użytkownika bądź innych osób oraz szkód majątkowych i że tego typu ryzyko, zagrożenia i niebezpieczeństwo nie zawsze można przewidzieć i nie zawsze można ich uniknąć. Ryzyka, zagrożenia i niebezpieczeństwo, obejmują, ale nie są ograniczone do:
• pojazdów i innych obiektów;
• pieszych;
• ruchu drogowego;
• Pojazdu lub awarii któreś z jego części;
• warunków drogowych;
• warunków pogodowych;
• nieprzestrzegania obowiązujących zasad dotyczących użytkowania i/lub obsługi Pojazdu;
• dopuszczenia się do któregokolwiek z zabronionych czynów podanych w Podpunkcie 2.8;
• nieprzeprowadzenia obowiązkowej kontroli bezpieczeństwa opisanej w Podpunkcie 4.1;
• nieposiadania kasku w miejscach, w których stanowi o tym obowiązujące prawo; oraz
• zaniedbania lub pominięcia ze strony Zipp, kogokolwiek innego spośród Podmiotów Zwolnionych z Odpowiedzialności, Użytkownika lub osób trzecich.

Użytkownik jest wyłącznie i w pełni odpowiedzialny za bezpieczne funkcjonowanie Pojazdu w każdym momencie korzystania z Pojazdu. Użytkownik akceptuje, że Pojazdy to urządzenia, które mogą ulec awarii nawet jeśli Pojazd jest prawidłowo utrzymany i nawet w przypadku, gdy takie awarie techniczne mogą prowadzić do uszczerbku na zdrowiu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie związane z tym ryzyka, zagrożenia i niebezpieczeństwa.

W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, wymienione zwolnienia od odpowiedzialności i zgody przyjęcia ryzyka obejmują wszelakie Roszczenia związane z/lub pochodzące od częściowych lub całkowitych zaniedbań spowodowanych przez Zipp, Podmioty Zwolnione z Odpowiedzialności, lub inną osobę trzecią.